PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIAadmin
Ochrana osobných údajov našich zákazníkov ako aj iných fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri realizácii našej obchodnej činnosti osobné údaje našich zákazníkov v rámci spoločnosti SI.DA, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 44700610. V prípade akýchkoľvek otázok nám môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 0911727700, e-mailom na adrese obchod@doplnkydodomu.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • realizovať činnosti v rámci našej obchodnej činnosti a plniť zmluvné vzťahy s našimi zákazníkmi;

  • plniť zákonné povinnosti; a

  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame za účelom vzniku zmluvného vzťahu a plnenia realizovaného na základe tohto zmluvného vzťahu, pričom právnym základom je „zmluva“.

Osobné údaje našich zákazníkov taktiež spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre účtovné a daňové účely, pričom právnym základom je v tomto prípade „zákonná povinnosť“.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, a to našim účtovným poradcom alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Objednávky, reklamácie, protokoly o vybavení reklamácií archivujeme po dobu piatich rokov odo dňa realizácie objednávky a daňové doklady týkajúce sa objednávok archivujeme v zmysle príslušných právnych predpisov po dobu desiatich rokov odo dňa vyhotovenia daňového dokladu.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov zákazníkom môže mať dopad kvalitu splnenia našich zmluvných záväzkov, najmä v súvislosti s doručením tovaru.

Aké práva máte ako dotknutá osoba

Ak o zákazníkovi spracúvame osobné údaje na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov, má zákazník právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátanie profilovania.

Ako zákazník máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie našej webstránky a eShopu napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraním návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies najmú za účelom jej správneho fungovania a dobrého ovládania. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto web stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.